הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פיקוח על מערכת הבנקאות

מערכת הבנקאות ממלאת תפקיד מרכזי בכל משק מודרני; בידיה מפקיד הציבור את עיקר חסכונותיו הכספיים, וכספים אלו משמשים את הבנקים, בין היתר, למתן האשראי הדרוש לעסקים ולמשקי בית.

תפקידיה החיוניים של מערכת הבנקאות וההכרה שכשל במערכת זו יפגע קשות בתפקודו של המשק מחייבים לקיים מערכת פיקוח על הבנקים. כאמור בסעיף 4(7) לחוק, על בנק ישראל "לקיים את הפיקוח וההסדרה של מערכת הבנקאות", ואלה תפקידיה:  

פיקוח על יציבות התאגידים הבנקאיים מהיבט ההגנה על כספי המפקידים.  
שמירה על הניהול התקין של התאגידים הבנקאיים.  
שמירת ההגינות ביחסים העסקיים שבין הבנקים ללקוחותיהם.   

פרסומי האסדרה

הפיקוח על הבנקים מפרסם את כל החוקים, ההוראות והנחיות המחייבים את התאגידים הבנקאיים לפעול על פיהם.

סקירות ודיווחים של הפיקוח על הבנקים

הפיקוח מפרסם מעת לעת סקירות בנושאים בנקאיים ומציג דוחות של פעילות אגפי הפיקוח בתחומים שונים