הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שווקים פיננסיים

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24

השווקים הפיננסיים עליהם מופקד בנק ישראל כוללים את שוקי הכספים ושוק מטבע החוץ.

לצורך שמירה על יציבות השווקים הפיננסיים נדרשת בחינה כוללת של המערכת; זאת לנוכח שכלולם של השווקים הפיננסיים, הזיקה ההדוקה ביניהם, קשרי הגומלין בין הסוגים השונים של המוסדות הפיננסיים ובינם לבין השווקים הפיננסיים, התהליכים הדינמיים המתנהלים בתוך המערכת הפיננסית וההשלכות הבו-זמניות של זעזועים חיצוניים על חלקיה השונים.  

ישום המדיניות המוניטרית מתבצע באמצעות מגוון של כלים מוניטריים - מכרזים מוניטריים, מכרזי מק"מ ומכרזי ריפו - וכן באמצעות התערבות בעת הצורך במסחר במק"מ ובאג"ח בבורסה לניירות ערך.

בנק ישראל מקיים מעקב אחרי ההתפתחויות השוטפות בשוק מטבע החוץ, מנתחת אותן ומבצעת את מדיניות שער החליפין של הבנק. המסחר במטבע חוץ מתנהל בעיקר בין הבנקים לבין לקוחותיהם בארץ ובחו"ל ובין הבנקים לבין עצמם. בכל יום עסקים במטבע חוץ מפרסם בנק ישראל את שערי החליפין היציגים של השקל מול מטבעות זרים, המבוססים על השערים בשוק בעת קביעתם.

הכלים ליישום המדיניות המוניטרית

בנק ישראל מנהל את מדיניות הריבית במטרה להשיג את יעד האינפלציה שקבעה הממשלה. לשם כך הבנק מפעיל כלים מוניטריים שונים: הלוואות מוניטריות לתאגידים הבנקאיים, פיקדונות מוניטריים של התאגידים הבנקאיים בבנק ישראל, חלון אשראי וחלון פיקדונות, הנפקות מק"ם, פעולות בשוק הפתוח ומכרזי ריפו.

שערי חליפין יציגים

שוק המט"ח בישראל הוא השוק שבו  בנקים מסחריים וגופים נוספים סוחרים בשקל מול המטבעות העיקריים. בנק ישראל עוקב אחר ההתפתחויות בשוק המט"ח ויכול לפעול בו בהתאם למדיניות שקובעת הוועדה המוניטרית.
בנק ישראל גם מפרסם את שערי החליפין היציגים של המטבעות העיקריים מול השקל, כשירות לציבור. שערים אלו משמשים אינדיקציה לשערי החליפין בשוק המט"ח.

שערי חליפין יציגים

עדכני ל: 25/07
שם המטבע שער יציג
עדכני ל: 25/07
שינוי יומי גרף
דולר USD 3.6530 עליה 0.717%
ליש"ט GBP 4.7040 עליה 0.425%
ין 100 יחידות JPY 2.3996 עליה 1.959%
אירו EUR 3.9646 עליה 0.793%
נומינלי עדכני ל: 25/07 עליה 0.876%

שוק התלבור

כדי לתמוך ב​​​פיתוחו של שוק הריביות הקצרות (שוק התלבור) הקים בנק ישראל בתחילת 2007 ועדה בין- משרדית – "ועדת ריבית התלבור". מטרתה העיקרית של הוועדה היא להניע את הבנקים המסחריים התורמים לפעול בשוק הבין-בנקאי במחויבות ובשקיפות. לשם כך קובעת הוועדה  את ההגדרות לציטוטים, את התורמים ואת הכללים לחישוב שיעורי הריבית של התלבור ולפרסומם. ועדת ריבית התלבור מורכבת מנציגי שלושה גופים - בנק ישראל, פורקס ישראל, והבורסה לניירות הערך - המשתפים פעולה, תוך שקיפות מלאה ויישום כללים הוגנים בהתאם להתפתחותו של השוק הבין-בנקאי.

ריבית שיר SHIR

ריבית שיר SHIR עתידה להחליף את ריבית התלבור בעסקות נגזרי ריבית, והיא אשר תשמש ריבית ה- Over Night לאותו יום (Same Day Fixing). ההחלטה על החלפת ריבית התלבור תואמת את ההחלטות שהתקבלו במדינות מרכזיות בעולם, שלפיהן ריביות מסוג IBOR יוחלפו בריביות Over Night חסרות סיכון.