הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

יתרות מטבע חוץ

אחזקת יתרות מטבע חוץ

סעיף 4(2) לחוק בנק ישראל קובע כי אחד מתפקידיו של בנק ישראל הוא "להחזיק את יתרות מטבע החוץ של המדינה ולנהלן". 

יתרות מטבע חוץ שמדינות מחזיקות ממלאות שלושה תפקידים עיקריים:

  1. הן מקנות למשק מלאי חירום של מטבע חוץ בהיקף המספיק לעת משבר (למשל, במקרה של מלחמה או אסון טבע). בעת כזאת ייתכן צורך לקיים את היבוא או להגדילו במהירות ובמידה משמעותית כדי להתמודד עם מצב החירום, ואילו היצוא עלול להיפגע קשות, כך שההכנסות במטבע חוץ יהיו נמוכות. בנסיבות כאלה, הממשלה והמגזר הפרטי יתקשו לגייס מטבע חוץ בחו"ל, כך שיתרות מטבע החוץ יישארו המקור העיקרי של המדינה למימון במטבע חוץ.
  2. מאפשרות לבנק המרכזי להתערב בשוק מטבע החוץ בנסיבות שבהן (1) שער החליפין סוטה מטווח הרמות המתיישב עם שיווי המשקל הבסיסי של המשק; או (2) שוק מטבע החוץ אינו פועל כיאות (כשל שוק).
  3. מאפשרות לבנק המרכזי לפעול בשוק מטבע החוץ לשם מיתון ההשפעה של תנועות הון משמעותיות מצד תושבי חוץ או תושבים מקומיים, העלולות לערער את היציבות בשווקים הפיננסיים, ולכן – לפגוע ביציבות של המשק (מקרה פרטי של הנקודה הקודמת).

החזקת רמה נאותה של יתרות מטבע חוץ נחשבת בעיני מוסדות פיננסיים מקומיים וזרים, בעיני החברות, משקי הבית וסוכנויות הדירוג כמדד מרכזי לאיתנות הכלכלית של מדינה, אשר מגבירה את האמון ביכולתה של המדינה להתמודד עם זעזועים כלכליים פיננסיים ופוליטיים במשק.

מדיניות ההשקעה של היתרות מושתתת על היעד המרכזי של השגת מטרותיו של בנק ישראל והמילוי הנאות של תפקידיו, כפי שהם מפורטים בחוק בנק ישראל, ובכפוף לכך, על היעדים הבאים:

א. השגת תשואה שקלית, אשר בטווח הארוך, תכסה לפחות את עלות המימון של החזקת היתרות.

ב. השאת תשואת החזקה בטווח הבינוני, במונחי הסמן המטבעי ובמסגרת פרופיל הסיכון, בכפוף להשגת יעד ניהול היתרות ברמה גבוהה של נזילות.

ניהול יתרות מטבע חוץ

יעדי מדיניות ההשקעה, פירוט הנכסים, פרופיל הסיכון ומגבלות כמותיות ואיכותיות על סוגי הנכסים המותרים להשקעה מופיעים בקווים המנחים למדיניות ההשקעה של היתרות. הוועדה המוניטרית, שבראשה הנגיד וחברים בה גם נציגי ציבור, מופקדת, על פי חוק, על התוויית קווים אלו. בהינתן הקווים, מאשרת הוועדה, בהמלצת חטיבת השווקים, את ההקצאה האסטרטגית של היתרות בכל שנה, הקצאה אשר קובעת את המאפיינים המרכזיים של תיק היתרות, ובכללם ההרכב המטבעי, ההרכב הנכסי והאריכות (משך חיים ממוצע). 

בהתאם להקצאה האסטרטגית שהתקבלה בשנת 2020, היתרות הושקעו בנכסים שונים כאשר נכון לסוף שנת 2020, שיעור של 64% מהיתרות הושקעו ממשלתיות, שיעור של 14% הושקעו בנכסי מרווח, שיעור של 7% הושקעו באג"ח תאגידיות בדירוג השקעתי ושיעור של 15% הושקעו במניות. 

בשנים עברו, בהן רמת היתרות היתה נמוכה יחסית, עיקר היתרות הושקעו באג"ח ממשלתיות. עם הגידול שנרשם ביתרות בשנים האחרונות חלה עליה הדרגתית בהשקעה במניות ובאג"ח תאגידיות, כאשר תחילת ההשקעה בנכסים אלה בסוף שנת 2012, ובסוף שנת 2014 בהתאמה.

הקווים המנחים לניהול היתרות

הוועדה המוניטרית, שבראשה הנגיד ובה חברים גם נציגי ציבור, מופקדת, בהתייעצות עם שר האוצר, על התוויית הקווים המנחים למדיניות ההשקעה של היתרות  ועל המעקב אחר היישום של מדיניות זו, בהתאם לסעיף 40(ב) לחוק בנק ישראל.

הקווים המנחים מתווים את המסגרת הכללית של ניהול יתרות המט"ח, וכוללים את יעדי ההשקעה הנובעים מהמטרות של החזקת היתרות את פירוט הנכסים המותרים להשקעה, את פרופיל הסיכון וכן מגבלות כמותיות ואיכותיות על סוגי הנכסים המותרים להשקעה במטרה לעמוד ביעדי ההשקעה.

סעיף 5 בקווים המנחים מתווה את המסגרת לקביעת הכללים לניהול הסיכונים הפיננסיים שאליהם חשופות היתרות. הכללים עוסקים בנושאים שונים - סוגי הנכסים המאושרים לשימוש בניהול יתרות, ניהול לעומת סמן, הסיכון המטבעי, סיכון האשראי, סיכון הנזילות, ניהול פעיל וכללי ציות.

יתרות מטבע חוץ

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור

הקצאה אסטרטגית

ההקצאה האסטרטגית נקבעת בכל שנה, בכפיפות לרמת הסיכון שקובעת הוועדה ומבוססת על הערכות לגבי התנאים שצפויים בשווקים הפיננסים הרלוונטיים. התהליך השנתי של ההקצאה האסטרטגית בתיק היתרות קובע את ההרכב של התיק לשנה הקרובה. להקצאה שנבחרת יש תוחלת תשואה נאותה צפויה, במונחי הסמן המטבעי,במסגרת רמת הסיכון הרצויה ובמגבלות הקווים המנחים. ההקצאה האסטרטגית קובעת את המאפיינים המרכזיים של תיק היתרות ובכללם את ההרכב המטבעי, את ההרכב הנכסי ואת אריכות (משך חיים ממוצע) המטרה לכל סמן מטבעי.

הוועדה המוניטרית מאפשרת לחטיבת השווקים דרגות חופש בהשקעה של היתרות, כך שהרכבן בפועל עשוי להיות שונה מזה שנקבע במסגרת ההקצאה. השוני יכול להתבטא בהשקעה בשיעורים שונים בנכסי הסיכון, בהשקעה באריכות שונה מההקצאה, בהשקעה באג"ח ממשלתיות של מדינות שלא כלולות בסמן הבסיסי או בהשקעה בנכסי מרווח. כל זאת, תוך עמידה בכללי הקווים המנחים.

להלן תרשים המתאר את תהליך בחירת ההרכב האסטרטגי המומלץ.