הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

המועצה המנהלית

המועצה המנהלית הוקמה בחוק בנק ישראל, התש"ע -2010. המועצה מונה שבעה חברים:
הנגיד, המשנה לנגיד וחמישה חברים מקרב הציבור; ואחד מנציגי הציבור מכהן כיו"ר המועצה.

תפקידי המועצה בהתאם לחוק בנק ישראל:

 • לפקח על ההתנהלות התקינה והיעילה של הבנק
 • לאשר את הדוח הכספי השנתי של הבנק
 • לאשר את התקציב השנתי לפעילות המנהלית של הבנק
 • לדון בתוכנית העבודה השנתית של הבנק
 • למנות רואה חשבון מבקר
 • למנות צוות לתיקון ליקויים
 • לדון ולהחליט בהמלצת ועדת הביקורת
 • למנות לבנק מבקר פנימי
 • לאשר את תנאי השכר של עובדי הבנק
 • למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה בחוק

חברי המועצה:

 • פרופ' יהושע (שוקי) שמר

  יו"ר המועצה
 • גב' סגי איתן

  חברת מועצה
 • מר נעים נג'אר

  חבר מועצה
 • פרופ' אמיר ירון

  הנגיד
 • מר אנדרו אביר

  המשנה לנגיד