הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוועדה למינוי דירקטורים

הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הרישוי") קובע כי הנגיד ימנה ועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים (להלן: "הוועדה"), שאלה תפקידיה:

מינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים לשם תיקון פגם: בכל תאגיד בנקאי (בין אם יש בו גרעין שליטה ובין אם אין בו גרעין שליטה), תפקיד הוועדה הוא למנות דירקטורים, בהתקיים נסיבות מסוימות הקבועות בסעיף 35א לחוק הרישוי.

הצעת מועמדים לכהונת דירקטורים בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה: בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, על הוועדה להציע לאסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי מועמדים לכהונת דירקטורים כקבוע בסעיף 11ד לפקודת הבנקאות, 1941. נכון למועד זה, התאגידים הבנקאיים בלא גרעין שליטה הינם בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "בנק לאומי"), בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "בנק דיסקונט") ובנק הפועלים בע"מ (להלן: "בנק הפועלים").

לעניין זה, הוועדה מונה חמישה חברים: היו"ר – שופט בדימוס; שני חברים שהם אנשי משק וכלכלה או שהם אנשי סגל אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים הנוגעים לעניין או מי שהיו אנשי סגל כאמור; שני דירקטורים המכהנים כדירקטורים חיצוניים בבנק שהוועדה דנה בעניינו, והכל כמפורט בסעיף 36א לחוק הרישוי. חברי הוועדה הקבועים הם: סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בת"א (בדימוס), גב' צילה צפת, יו"ר הוועדה, שכהונתה החלה ביום 14 באפריל 2024; פרופ' מומי דהן, שכהונתו החלה ביום 12 בספטמבר 2018; גב' אורית קורן, שכהונתה החלה ביום 10 בפברואר 2019.

סעיף 13 לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017, שעניינו הוראות מעבר לעניין מפעיל מערכת ממשק, קובע כי החל מתום שנה מיום תחילת החוק, כלומר החל מיום 31.1.2018, רוב הדירקטורים במפעיל מערכת ממשק, כהגדרתו בסעיף 15א לחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008, ימונו בידי האסיפה הכללית וזאת בהתאם להצעת הוועדה. נכון למועד זה, הוראות אלו רלוונטיות לשירותי בנק אוטומטיים בע"מ (להלן: "שב"א").

לעניין זה, הוועדה מונה שלושה חברים: היו"ר – שופט בדימוס; שני חברים שהם אנשי משק וכלכלה או שהם אנשי סגל אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים הנוגעים לעניין או מי שהיו אנשי סגל כאמור. שמותיהם של שלושת חברי הוועדה הינם כמצוין לעיל.

רצוף בזה נוהל סדרי העבודה של הוועדה וכן רצוף בזה פירוט הרכביה השונים של הוועדה לעניין הצעת מועמדים לכהונת דירקטורים בבנק לאומי, בבנק דיסקונט, בבנק הפועלים ובשב"א, נכון לעת הזו.

הוועדה תפרסם מעת לעת הודעות לציבור, המזמינות מועמדים להציג את מועמדותם לכהונת דירקטור בתאגיד בנקאי ובמפעיל מערכת ממשק.