הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אודות בנק ישראל

אודות הבנק

בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל. הבנק נוסד בדצמבר 1954, ומקום מושבו בירושלים - בקריית בן גוריון, בקרבת משכן הכנסת, בית המשפט העליון ומשרדי הממשלה. סניף נוסף של הבנק פועל בתל אביב (ברחוב לילינבלום). שלוחה של הפיקוח על הבנקים, המופקדת על ביקורת התאגידים הבנקאיים, ממוקמת אף היא בתל אביב (ברחוב יבנה).
הבנק הוא עצמאי, ויעדיו ודרכי פעילותו נקבעו בחוק בנק ישראל משנת 2010. מטרותיו הן שמירה על יציבות המחירים,  תמיכה במטרות אחרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה; ובמיוחד צמיחה, תעסוקה וצמצום פערים חברתיים, (בתנאי שלדעת הוועדה לא תהיה בכך פגיעה בהשגת יציבות המחירים לאורך זמן); תמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.
בנק ישראל עושה להגברת המודעות לפעילותו ולתחומי אחריותו בקרב הציבור - באמצעות פרסומים שונים, הודעות לעיתונות ועוד. כן פועל בבניין הבנק בתל אביב (ברחוב לילינבלום) מרכז מבקרים, ובו מוצגת תערוכה המתארת את התפתחות הכסף והנפקתו, והתפקידים העיקריים של הבנק מוסברים באמצעות סרטים, הרצאות ומשחקים. 
חוק בנק ישראל
במארס 2010 התקבל בכנסת חוק חדש לבנק ישראל, שנכנס לתוקפו ביוני 2010. חוק בנק ישראל קובע שהיעד העיקרי של הבנק המרכזי הוא שמירה על יציבות המחירים. מכוח חוק זה נקבעת עצמאותו של בנק ישראל, בקביעת הכלים להגשמת מטרותיו ודרך הפעלתם. המדיניות המוניטרית וההחלטות על הפעולות הנדרשות לשם השגת יעדי הבנק נקבעות על ידי ועדה מוניטרית, בראשות הנגיד. הוקמו מנגנונים לבקרה ציבורית ופנימית, כדי להבטיח שעצמאות הבנק המרכזי תלווה באחריות דיווחית (accountability) ושקיפות כלפי הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת והציבור. כמו כן הוקמה מועצה מנהלית, שתפקידה לפקח על התנהלות הבנק, לדון בתכנית העבודה השנתית ולאשר את הדוחות הכספיים של הבנק.
132,686
המזומן במחזור (במיליוני ש"ח, 6.2024)
210,278
יתרות מט"ח (במיליוני דולר, 6.2024)

נגידי בנק ישראל לדורותיהם ושנות כהונתם

 • אמיר ירון

  מדצמבר 2018
 • קרנית פלוג

  2013-2018
 • סטנלי פישר

  2005-2013
 • דוד קליין

  2000-2005
 • יעקב פרנקל

  1991 - 2000
 • מיכאל ברונו

  1986 - 1991
 • משה מנדלבאום

  1982 - 1986
 • ארנון גפני

  1976 - 1981
 • משה זנבר

  1971 - 1976
 • דוד הורוביץ

  ​1954 - 1971

ההיסטוריה של בנק ישראל

​ההיסטוריה של בנק ישראל שלובה בהיסטוריה של המדינה. מייד לאחר קום המדינה נדונה במשרד האוצר שאלת הקמתו של בנק מרכזי, או, כפי שכינוהו אז - הבנק הממלכתי. בלחץ המאורעות נדחה הדבר, אך עם זאת נדרש פתרון מיידי לבעיית הנפקת המטבע של המדינה הצעירה. לפיכך נחקקה "פקודת שטרי בנק, תש"ח - 1948". הפקודה הסדירה את הסמכות להנפיק שטרי כסף באמנה בין הממשלה ו"בנק אנגלו-פלשתינה" - לימים "בנק לאומי לישראל". מכוח האמנה הוקמה ב"בנק אנגלו פלשתינה" מחלקה מיוחדת, "מחלקת ההוצאה", שתפקידה היה להנפיק שטרי כסף ("שטרי בנק" בלשון אותם ימים). בד בבד עם מחלקת ההוצאה הקים "בנק אנגלו-פלשתינה" מחלקה מיוחדת לניהול מילוות המדינה.

עם כניסתה של "פקודת שטרי בנק" לתוקף וחתימת ה"אמנה" הוחל בהחלפת שטרי הכסף של "מועצת המטבע של ארץ ישראל" באלה של "בנק אנגלו-פלשתינה", ופעולה זו נסתיימה בסוף אוקטובר 1948. הנושאים האחרים שעליהם מופקד בדרך כלל בנק מרכזי - המדיניות המוניטארית, פיקוח על הבנקים ועוד - היו באותה עת באחריותו של משרד האוצר.

במארס 1951 מינה שר האוצר דאז, אליעזר קפלן, את ה"וועדה לענייני הקמת בנק ממלכתי", בראשותו, והיא הגישה את המלצותיה בספטמבר 1952. אלה היו המלצות כלליות בשני תחומים - ארגונו של הבנק ומערכת היחסים בינו לבין הממשלה. ההמלצות שימשו בסיס לעבודת ההכנה של חוק בנק ישראל, שרוכזה בידי המנהל הכללי הראשון של משרד האוצר ולימים נגידו של הבנק, דוד הורוביץ. סוגיות מרכזיות בהכנת החוק היו הגדרת מערכת היחסים בין הבנק המרכזי לבין הממשלה וכינון עצמאותו של הבנק.

 • הקמת בנק ישראל
 • הנפקת השטרות הראשונים
 • ליברליזציה במטבע חוץ 1977
 • מעבר מהלירה לשקל 1980
 • מעבר למשכן הקבוע
 • תכנית הייצוב
 • הצטרפות בנק ישראל ל-BIS
 • ביטול הפיקוח על מטבע חוץ
 • כנס היובל
 • השקל מצטרף למערכת CLS
 • 2010 חוק בנק ישראל