הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

 

 • כל זכויות היוצרים בחומר המתפרסם באתר זה, לרבות כל טקסט, תמונה, גרפיקה, סימן, איור, טבלה, הם רכושו הבלעדי של בנק ישראל (להלן: "הבנק"). בכפוף ועל פי דיני זכויות היוצרים, אסור למשתמש להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר או למכור חומר המופיע באתר זה ללא קבלת רשות הבנק מראש ובכתב. אסור למשתמש לפגום, לסלף, לשנות או לבצע כל פעולה דומה אחרת בחומר המופיע באתר זה. 
 • בעצם פנייתו למידע המופיע באתר זה, משחרר המשתמש את בנק ישראל מאחריות כלשהי הקשורה לשימוש במידע המופיע באתר זה ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי הבנק הקשורה בשימוש במידע האמור. הבנק אינו אחראי לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, שייגרם למשתמש או לצד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב השימוש במידע המוצג באתר זה. הבנק לא יישא באחריות להתאמת האתר והמידע המופיע בו לצורכי המשתמש. 
 • יודגש, כי המידע המופיע באתר זה יכול להיות נכון לרגע פרסומו בלבד כמות שהוא. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר זה נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר, וכיו"ב, וכן טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים מזיקים למערכת, כל זאת למרות שהבנק פועל על מנת למנוע זאת. הבנק לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב טעויות כאמור. 
 • הבנק לא יישא באחריות לשינויים שנעשו על ידי המשתמש או על ידי צד שלישי, במידע המוצג באתר זה. המשתמש בלבד יישא באחריות, לרבות כלפי צד במידע שלישי, לאופן בו הוא עושה שימוש במידע. 
 • המידע המופיע באתר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מיועד לצורך ביצוע פעולות מסוימות. לפיכך, אין להסתמך על המידע, או על פרט ממנו, לצורך ביצוע עסקה או פעולה כלשהי. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר זה לבין מידע המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של הבנק, רק החומר המופיע בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון. 
 • אתר זה מכיל קישורים לאתרים נוספים שאינם אתרים של בנק ישראל ואינם מצויים בשליטתו או בהשגחתו. בנק ישראל אינו אחראי לאמינותו, דיוקו או נכונותו של המידע המופיע באתרים אלה. 
 • הבנק אינו אחראי לנזק שייגרם למשתמש עקב פגם, תקלה, או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה אליו. הבנק אינו אחראי לוירוסים שחדרו למערכותיו של המשתמש. 
 • בנק ישראל מפעיל תוכנה העוקבת אחר התנועה באתר זה. המעקב נעשה על ידי הקלטת כתובות ה - IP של המחשבים המבקרים באתר לפי זמן ותאריך. המידע האמור נאסף על ידי הבנק לצורכי סטטיסטיקה בלבד, למעט מקרה בו יהיה חשד לביצוע עבירה פלילית הנוגעת למידע המופיע באתר זה. 
 • אם אינך מסכים לפרט כלשהו מהאמור לעיל, אתה רשאי לצאת מהאתר. אם בחרת להשאר באתר, ניתן להסיק מכך כי אתה מסכים, באופן מפורש, לכל האמור לעיל. 
 • כל פניה המופיעה באתר זה בלשון זכר או נקבה, יש לראותה כנעשית לשני המינים גם יחד.
 • למסמך מדיניות ההגנה על הפרטיות בבנק ישראל

​​​​​​​​

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/01/2024