הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מילון מונחים

חיפוש מונחים

כל המונחים (66)

ניקוי חיפוש
בחר אות באמצעות מקש tab ועבור באמצעות מקש enter לתוכן המסונן

א

אי יכולת של אדם המחפש עבודה למצוא עבודה הולמת בשכר, גם לא באמצעות שירות התעסוקה.

הסכם חוזי בין קונה לבין מוכר לרכוש או למכור נייר ערך מסוים או זכות לקבל או להמיר ניירות ערך, מטבע חוץ או סחורה (קומודיטי) במחיר ספציפי בתוך תקופת זמן קבועה מראש. האופציה שהחוזה מקנה היא זכות, אך לא חובה.​

גיוס הון חוץ-בנקאי על ידי גוף פיננסי באמצעות איגרות חוב מיוחדות, המתבצע על ידי רכישת מצרף של תזרימים צפויים, שקובצו יחד (בפעולת איגום – Pooling) והפכו לניירות ערך, הניתנים להנפקה. ניירות הערך מגובים בנכסים (התזרימים) האלה. האיגוח יכול להתייחס לכל זרם מוגדר של הכנסות (למשל: תקבולים עסקיים, תקבולים ממשכנתאות). בדרך כלל מוקם גוף מיוחד למטרה זו, המוודא שתתקיים הפרדה של הנכסים הפיננסיים המאוגחים משאר פעילותו. הפרדה כזאת באה להבטיח שדירוג האשראי של ניירות הערך המונפקים בגיבוי הנכסים האמורים יושפע רק משינויים הקשורים בנכסים המגבים עצמם, ללא שום קשר למצבה של הפירמה המאגחת. ​

סך סכום הזכייה מתוך סך הביקושים בריבית המכרז.

הלוואה בחלון האשראי שניתנת לתאגיד בנקאי על מנת לכסות את יתרת החובה (אם ישנה) בחשבון העו"ש של התאגיד בסוף היום במערכת זה"ב (להלן- אב"י).

כלי פיננסי המאפשר העברת כספים ממשלם למקבל תשלום (מוטב).

ב

תקנות לניהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו על ידי ועדת באזל, העוסקת בפיקוח ובקביעת סטנדרטים לפיקוח על בנקים בעולם.​

זירת שוק מוסדר למסחר בניירות ערך על פי כללים שקבע ארגון סוחרים. ​

ג

גוש מדינות החברות באיחוד האירופי, שאימצו את מטבע האירו כהילך חוקי במקום המטבעות הלאומיים שלהן. כיום חברות בגוש זה 16 מדינות: אוסטריה, איטליה, אירלנד בלגיה, גרמניה, הולנד, יוון, לוקסמבורג, מאלטה, סלובניה, סלובקיה. ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת וקפריסין. ​

החריגה של תאגיד בנקאי מחובת הנזילות שלו.

ד

דוח של חברה ציבורית המציג סקירה של ההנהלה על מצב החברה ומפרט את המידע שהוא מהותי לצורך קבלת החלטת השקעה במניות החברה.​

ה

הבורסה למסחר בניירות ערך בתל אביב שבה נסחרים מניות ,שטרי אופציה, איגרות חוב, שטרי אוצר ונגזרים. הבנקים הם הבעלים העיקריים של הבורסה לניירות ערך של תל אביב.​

בנק ישראל מציע לתאגידים הבנקאיים הלוואות מוניטריות באמצעות מכרז על הריבית-לתקופות של יום ושבוע - לפי הצורך. ההלוואות ניתנות כנגד ביטחונות.

הלוואות לתקופה של 3 שנים בריבית קבועה של 0.1%. ההלוואות ניתנו בכפוף להעמדת אשראי של התאגיד הבנקאי לעסקים קטנים וזעירים. (על רקע צעדי בנק ישראל בעקבות משבר הקורונה).

הלוואות לתקופה של 4 שנים בריבית קבועה של מינוס 0.1%. ההלוואות ניתנו בכפוף להעמדת אשראי של התאגיד הבנקאי לעסקים קטנים וזעירים עד לריבית פריים פלוס 1.3% (על רקע צעדי בנק ישראל בעקבות משבר הקורונה). התוכנית הסתיימה ב-2021.

הריבית על פיקדונות הבנקים בבנק ישראל היא הריבית המשוקללת הנקבעת במכרזי הפיקדונות, לטווחים שונים

ו

ועדה ציבורית שממנה נגיד בנק ישראל כדי לייעץ לו בנושא עיצוב השטרות, המעות  ומטבעות הזיכרון של ישראל. ​

ח

חברה הקובעת דירוגי אשראי לממשלות, לחברות ולחובות המונפקים על ידיהן. בישראל פועלות שתי חברות דירוג – "מעלות" ו"מדרוג". ​

לפי חוק בנק ישראל מוטלת על הבנקים חובה להחזיק היקף נכסים נזילים בהתאם להוראות הנזילות. בנק ישראל אינו משלם לתאגידים הבנקאיים ריבית על חובת הנזילות.

בנק ישראל מעמיד לתאגידים הבנקאיים חלון אשראי בריבית הגבוהה במרווח מסוים מריבית בנק ישראל. המרווח נקבע על ידי הועדה המוניטרית. ההלוואה נפרעת ביום העסקים הבא והיא ניתנת כנגד בטחונות.​

בנק ישראל מעמיד לתאגידים הבנקאיים חלון לפיקדון מוניטרי בריבית הנמוכה במרווח מסוים מריבית בנק ישראל. המרווח נקבע על ידי הועדה המוניטרית. הפיקדון הוא ליום אחד ונפרע ביום העסקים הבא.​

י

הסחורות והשירותים שמדינה רוכשת ממדינה אחרת.​

כ

סך המועסקים והלא מועסקים בגילי העבודה, למעט חיילים בשירות חובה וקבע. ​

כלים שמפעיל בנק ישראל על מנת ליישם את המדיניות המוניטרית

ל

טבלה המפרטת את דרך סילוקו ההדרגתי של חוב על פי תנאים שהוגדרו מראש. ​

מ

דוח המתאר את הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של חברה לתאריך מסוים. ​

מלווה קצר מועד (מק"מ) הינו נייר ערך הנמכר על ידי בנק ישראל במכרז לציבור, והוא משמש כאחד הכלים המוניטריים שמפעיל הבנק. המק"מ, שמונפק לטווח של עד שנה, נסחר בניכיון, אינו צמוד ואינו נושא ריבית.

מכרזי פיקדונות/הלוואות לתקופות שונות- באמצעות מכרז על הריבית- מול התאגידים הבנקאיים

אגרות חוב שהנפיקה המדינה ונוכו מהכנסת התושבים, התאגידים, המעבידים ומי שפעלו כעוסקים, לצורך מימון תקציב המדינה בשנים 1960 עד 1982. בשנים אלו הונפקו מעל 15 מיליון תעודות בגין איגרות חובה. המלוות היו תשלום חובה למדינה, אך בניגוד למס סכום המילווה מוחזר לבעלי המלווה לפי תנאי המלווה שנקבעו בחוקים שונים בעת גביית כל מלווה. אגרות אלו הן, ככלל, בלתי סחירות וניתנות לפדיון על ידי האדם על שמו הונפקו, או על ידי יורשיו, או על ידי זכאים אחרים על פי הדין.

אגרות חוב שהנפיקה המדינה מכח חוק לצורך מימון תקציב המדינה בשנות ה-70. המלוות שולמו למעשה כהתנדבות לסייע למדינה בשעותיה הקשות, כאשר התנדבות זו בנוגע לשכירים הייתה בדרך של ברירת מחדל, קרי, בוצעה גבייה מתוך השכר של העובד, אלא אם העובד סירב.

מוכ"ז – מוסר כתב זה. אגרות חוב שהנפיקה המדינה בשנים 1961 עד 1969 על פי חוקים שונים והיו סחירות. רק בעל מילווה אשר מציג תעודה פיזית יכול לפדות אותה.

אגרות חוב שהנפיקה המדינה בחו"ל, בעיקר בארה"ב, לצורך גיוס כספים. האגרות הופצו על ידי מפעל הבונדס. האגרות מנוהלות על ידי הסוכן הפיסקאלי של המדינה (כיום חברת COMPUTERSHARE) . ניתן לפדות בישראל חלק קטן מאגרות הבונדס, בעיקר מסוג "פיתוח שביעית" וזאת אם מתקיימים תנאי מסוימים הקבועים בדין.

מערכת לסליקה ברוטו בזמן אמת (RTGS) המאפשרת העברות כספים באופן מיידי בין גופים פיננסיים המשתתפים במערכת

המסלקה משמשת כצד נגדי מרכזי (CCP – Central Counter Party) עבור עסקאות המסחר בניירות הערך המבוצעות בבורסה, עסקות העברה לנאמן למשמורת בורסה ("קסטודיאן"), עסקאות מסחר MTS ועסקאות השאלה הנקשרות במאגר השאלות מסלקה. 

מסלקת הנייר סולקת ממסרים הניתנים על גבי נייר. הממסרים המוצגים על ידי הבנקים במסלקת הנייר עיקרם שיקים, המוצגים והמוחזרים כיום רק בשיטה אלקטרונית. נוסף על כך מוצגים זיכויים וחיובים לא-ממוגנטים – ממסרים ידניים. הממסרים נסלקים במסלקה בערבו של יום העסקים שבו הם הופקדו בבנקים. הבנקים רשאים לא לכבד ממסרים, ואלה מוחזרים בדרך כלל ביום שלמחרת הפקדתם. החזרות הממסרים נרשמות במועד ההחזרה לפי הערך השוטף ביום

מס"ב מפעילה את מערכת 'חיובים, זיכויים והעברות תשלומים' - מערכת תשלומים מבוקרת להעברת כספים אלקטרונית ומספקת שירותים לכלל הבנקים ללקוחותיהם.

מערכת תשלומים שהוכרזה לצורך פיקוח. מערכת מבוקרת הינה מערכת ש: פיעלותה חיונית לכלל מערך התשלומים במשק; קיים חשש כי פעילות המערכת באופן בלתי תקין, בלתי יעיל או בלתי אמין, עלולה לפגוע במערך התשלומים במשק

מערכת תשלומים שהוכרזה לצורך פיקוח. מערכת מבוקרת הינה מערכת ש: פעילותה של המערכת מהותית ליציבות המוניטרית והפיננסית במשק; קיים חשש כי פעילות המערכת באופן בלתי תקין, בלתי יעיל או בלתי אמין עלולה לפגוע ביציבות המוניטרית והפיננסית בישראל

גוף מייעץ, שתפקידו לסייע בהבטחת היעילות והיציבות של מערך התשלומים בישראל. חברים במועצה נציגים מגופים שונים הפועלים במערך התשלומים, ביניהם נציגים בבנק ישראל, מהתאגידים הבנקאיים וממערכות התשלומים השונות, ובראשה עומד המשנה לנגיד בנק ישראל. המועצה מתכנסת לפחות אחת לשנה קלנדרית.

מערכת כללים, מכשירים או נהלים להעברה או לביצוע של הוראות תשלום בין משתתפיה, הכוללת את המשתתפים בה ואת מפעילה.

נ

הנגיד עומד בראש בנק ישראל. תפקידיו מוגדרים בחוק בנק ישראל 2010, והוא משמש גם יועץ כלכלי לממשלה. הנגיד ממונה על ידי נשיא המדינה, בהמלצת הממשלה, לתקופה של 5 שנים. הוא מכהן כיו"ר הוועדה המוניטרית וחבר במועצה המנהלית.​

נכסי הבנקים היכולים לשמש למילוי חובת הנזילות וכוללים את המזומן שבכספות של הבנק ואת הפיקדונות שלו (עו"ש בבנק ישראל)

ס

האגודה לתקשורת פיננסית בין-בנקאית בכל רחבי העולם: ארגון קואופרטיבי שהוקם ונמצא בבעלות בנקים; אלה מפעילים רשת המאפשרת החלפה של הודעות תשלום והודעות אחרות בין מוסדות פיננסיים (לרבות סוחרי ניירות ערך/ברוקרים וחברות לניירות ערך) ברחבי העולם. הודעת תשלום ב–SWIFT היא הוראה להעביר כספים. החלפת הכספים (הסליקה) מתבצעת לאחר מכן באמצעות מערכת תשלומים או באמצעות קשרים עם בנק מכותב.​

הספר האדום נועד לספק תיאור מקיף ונרחב של מערכות התשלומים והסליקה העיקריות בישראל ולסקור את פעילותן. הספר האדום הישראלי דומה במבנהו למסמכים מקבילים בעולם, ומתייחס להתפתחויות העיקריות שחלו בתחום בשנה הנסקרת; לאמצעי התשלום במשק הישראלי; להצגת ההיבטים המוסדיים שמשפיעים על מערכות התשלומים והגופים הרלוונטיים העיקריים; וכן מתאר כיצד פועלות מערכות התשלומים והסליקה המרכזיות בישראל.​​​

ע

התחייבות לקנות או למסור נכס במחיר ובמועד שנקבעו מראש בעת החתימה על העסקה. ​

העקרונות לתשתיות שווקים הפיננסיים הם סטנדרטים בינלאומיים לתשתיות שווקים פיננסיים (שם כולל למערכות להעברות ערך, שכוללות גם מערכות תשלומים). העקרונות נכתבו על ידי CPMI והארגון הבינלאומי לניירות ערך (IOSCO). ה- PFMI הם חלק ממערך של 12 סטנדרטים מרכזיים שהקהילה הבינלאומית רואה בהם חיוניים לחיזוק ושימור היציבות הפיננסית.

מחירי השירותים הבנקאיים

פ

ירידת הערך של מטבע ביחס לערך של מטבע של מדינה אחרת.​

בנק ישראל מציע לתאגידים הבנקאיים אפשרות להפקיד אצלו פיקדונות מוניטריים. הפיקדונות מוצעים באמצעות מכרז על הריבית.,לתקופות של יום, שבוע ותקופת נזילות- לפי הצורך.

צ

השינוי באחוזי תמ"ג בין שתי תקופות, במחירים קבועים.​

ק

סוג של תוכנית חיסכון לטווח בינוני או ארוך. כנגד ההפרשה לקופת גמל ניתן לקבל, בתנאים מסוימים, לקבל זיכוי ממס הכנסה. ​

מספר מזהה מקומי לגופים פיננסים

קרן כספית נחשבת לאחד ממכשירי ההשקעה הבטוחים והסחירים ביותר (כלומר, השקעה שניתן לרכוש או למכור בקלות ובמהירות). עלויות המכירה והקנייה ודמי הניהול של הקרן נמוכים יחסית למכשירי השקעה אחרים. המיסוי על קרנות כספיות אטרקטיבי מבחינת הלקוח, במיוחד בתקופות של אינפלציה, כפי שנסביר מיד.

מדובר בקרן נאמנות הרשאית להשקיע רק בנכסים ברמת ביטחון ונזילות גבוהה ובהם תעודות מלווה קצר מועד (מק"מ) שמנפיק בנק ישראל, פיקדונות בנקאיים שקליים, וניירות ערך בדירוג אשראי גבוה. עבור הלקוח, האפשרות לצאת מהקרן בכל יום היא יתרון משמעותי על-פני פיקדון בנקאי שם הכסף "סגור" לתקופה. יתרון נוסף, שרלוונטי ללקוח בעיקר בתקופות של אינפלציה, הוא שהקרן משלמת מס (בשיעור של 25%) על הרווח הריאלי, כלומר רק על הרווח שהקרן עשתה מעל ומעבר לעליית המדד. בפיקדון בנקאי שיעור המס אמנם נמוך יותר (15%), אך המס משולם על סך הרווח הנומינלי, כולל החלק מתוך הרווח המיוחס לעליית המדד.    

ר

מחיר השימוש בכסף בזמן נתון: הסכום (באחוזים) שניתן להרוויח מפיקדון, או הסכום (באחוזים) שיש לשלם על הלוואה.

עיסקת מכר חוזר, המוצעת במכרז, בה בנק ישראל רוכש אג"ח ממשלתיות סחירות ומק"ם ומוכר אותן בחזרה בתום תקופת העסקה במחיר, המחושב על פי מחיר הרכישה בתוספת ריבית המכרז.

במידה ותאגיד בנקאי לא החזיק נכסים נזילים בהתאם להוראות הנזילות, תגבה ריבית על החריגה.

הריבית המוצהרת של בנק ישראל היא הריבית הנקבעת על ידי הוועדה המוניטרית של הבנק, לקראת כל תחילת תקופת נזילות.

הריבית המחושבת ע"י שקלול ריביות ששולמו במכרז מדורג בסכומים היחסיים שזכו בכל ריבית

הריבית הנמוכה ביותר שבגינה ניתנה הקצאה במכרזי ההלוואה המוניטרית, והגבוהה ביותר - במכרזי הפקדונות ובמכרז המק"מ.

ממוצע משוקלל של ריביות הביקושים אשר זכו במכרז.

ש

משיכת פיקדון שלא במועדים הקבועים בהסכם ההפקדה.​

חברה המספקת שירותי תקשורת בתחום התשלומים. עיסוקה העיקרי של החברה הינו בתפעול (מפעיל מערכת) סליקת עסקאות המבוצעות במערכת לסליקה בכרטיסי חיוב (מערכת 'אשראית') ובמערכת במיתוג עסקאות המבוצעות במכשירי ATM.

ת

תאריך רישום העסקה בספרי הבנק.​

התוכנית המוניטרית לתקופת נזילות. מפרטת תאריכי תקופת הנזילות ואת הכלים שיופעלו במהלך תקופה זו על מנת ליישם את המדיניות המוניטרית וכן את הריביות במכרזים ובחלונות.

תקופות הנזילות נקבעות על ידי הוועדה המונטרית ועקביות עם מועדי החלטות הריבית. אורך תקופת נזילות מוגדר שישה עד שמונה שבועות. המועדים מתפרסמים באופן מרוכז במחצית השנייה של כל שנה לקראת השנה הבאה.

אגרות חוב שהנפיקה המדינה בחו"ל. ניהול המלוות והפצתם נעשה על-ידי נציגות האוצר בניו יורק. ניתן לפדות תעודות אלה גם בישראל.